OPPP
Tento produkt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.
Projekt REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ je spolufinancován Evropskou unií.
Výzkum v oblasti řešení problematiky technologie na zachycování škodlivých látek typu PCDD/F z kouřových plynů

-  

SMS CZ provádí vlastní výzkum v oblasti řešení problematiky technologie na zachycování škodlivých látek typu PCDD/F z kouřových plynů vznikajících spalováním nebezpečných odpadů.

V letech 2003 a 2004 získala dotaci na vědu a výzkum tohoto programu od MŠMT Praha.

Název projektu:  HARMFUL SUBSTANCES  identifikační kód OE 143

V roce 2012 naše společnost SMS CZ ve spolupráci s ÚCHP AVČR Praha získala  v programu TIP 2012 vypsaný MPO účelovou podporu pro řešení programového projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace.

Název projektu: Technologie pro zachycování škodlivých látek typu PCDD/F z kouřových plynů Ev.č. projektu: FR-TI4/311

V oblasti vědy a výzkumu naše společnost dlouhodobě spolupracuje s výzkumnými ústavy a vědeckými společnostmi, stejně tak i se specializovanými vědeckými středisky Českých univerzit.

V tomto směru velice úzce spolupracuje s ÚCHP AVČR Praha ,  VUAnCH Ústí n/Labem,  ČZU TF Praha, VŠB – TU Ostrava.

Společným projektem pro řešení problematiky čištění kouřových plynů je výzkum v oblasti vysokoteplotní adsorpce se zaměřením na využití nových typů sorbentů s užitím ve vysokoteplotních zónách odlučování škodlivých látek typu PCDD/F ale i NOx, nebo kyselých polutantů typu HCl, HF, SO2.

V rámci dalšího společného výzkumného úkolu byl vypracován projekt : Nová technologie rafinace spalin pro malé a mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu.

Na tento projekt získal naše společnost dotaci od Technologické agentury České republiky,  Ev.č. 2013TA03020880 ve spolupráci s ÚCHP AVČR Praha a KOCHEM GROUP.