O spalovnách

Firma se zabývá problematikou spalování odpadů již téměř 20.let. Jako první tuzemská firma řešila vlastní spalování v rotační peci, která skýtá nejlepší předpoklady pro optimalizaci tepelného režimu a dosahuje maximálního stupně vyhoření spalitelné části odpadů. Z tohoto důvodu se jedná o zařízení vysoce universální avšak současně s vyšší investiční náročností.

Proto byly následně vývojově zpracovány technologie na bázi komorových, či muflových pecí, které vyhovují vysokým požadavkům současných norem na spalování určitých vymezených skupin odpadů při nižší investiční náročnosti. Vlastní spalovací jednotka je zařízení vysoké technické úrovně, které prezentuje široký soubor moderních poznatků z oblasti materiálů, spalovacího procesu a jeho řízení.

Zcela samostatnou a ucelenou problematikou spalování odpadů je dále odběr tepla a jeho využití a zejména pak čištění spalin z procesu spalování. Tato část technologie se projektuje zcela individuelně, při čemž se volí převážně mezi tzv. "suchým či mokrým" čištěním, nebo i kombinací obou systémů. Samostatnou a aktuelní problematikou je dioxinový filtr.

Všechny rozhodující aparáty standardně projektovaných spalovacích linek jsou tuzemské výroby, systém měření, regulace a řízení je naopak sestaven převážně ze zahraničních komponentů. Touto kombinací je při nízkých investičních nákladech dosaženo vysoké úrovně instalace a spolehlivosti systému.

Novinky
04 Červenec 2020

Výzkum v oblasti řešení problematiky technologie na zachycování škodlivých látek typu PCDD/F z kouřových plynů

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms