Země živitelka 2019

Závěrem srpna se tradičně hlavní pozornost českých zemědělců upřela do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. Našim zákazníkům a příznivcům techniky SMS jsme za přívětivého počasí mohli ukázat stroje na zpracování půdy, pastvin a luk a dále pak secí nástavby našeho rakouského partnera APV.

Ze strojů na údržbu trvalých travních porostů se těšila největší oblibě novinka letošního roku, secí stroj SMART 300. Přesné setí do úzké drážky je efektivním nástrojem pro údržbu luk a pastvin a nabízí preciznější alternativu k tradičnímu přísevu tzv. ‘‘na široko‘‘. Stroje na zpracování půdy byly zastoupeny kompaktorem o záběru 6m, vybaveným pružným smykem, šípovými radličkami a dvojitým crosskill válcem, a dále pak hloubkovým kypřičem TALON 300. Hloubkový kypřič TALON najde své místo pro prokypření utužené podorniční vrstvy, zejména na souvratích, aniž by přitom docházelo k vytahování neúrodné spodní vrstvy na povrch. Jak se shodlo několik našich zákazníků, takovéto hloubkové prokypření je zásadní z hlediska vsakování vody, což je výzva, které české zemědělství i za pomoci strojů SMS musí již několik let čelit.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523 - Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistetních organických látek využitím odpadního sorbentu 

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie: nová technologie rafinace spalin pro snižování kyselých plynů  a persistentních organických látek. Popoprovoz nové technologie rafinace spalin

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522 - Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

je spolufinancován Evropskou unií

Oveřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách. Návrh a konstrukce nové technologie DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO.

Výstavy 2017-2019

je spolufinancován Evropskou unií

Uchopit pozici na zahraničních trzích a snažit se získat a uchopit pozici na trzích, kde naše stroje ještě nejsou tolik známé.

Účast na zahraničních výstavách 2018-2020

je spolufinancován Evropskou unií

Udržet pozici na zaharaničních trzích, udržet podíl vývozu firmy na cca 70-ti procentech produkce a získavat trhy nové, aby mohlo dojít k vyrovnání případného poklesu kupní síly(vlivem stavu zemědělství a  dotací), v některé zemi kam vyvážíme.

Optimalizace strojně-technologického vybavení pro potřeby výrobních procesů nově vyvíjených a inovovaných produktů společnosti SMS CZ s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Inovace výrobních procesů a výroba inovovaných produktů

сайт создан на maze-cms